Podmínky penzionu

Všeobecné rezervaèní a storno podmínky Penzion Kára.

Objednávky služeb
Na každou objednávku služeb provedenou klientem (dále jen objednatelem) vystaví penzion písemné potvrzení objednávky, kde specifikuje zejména rozsah objednaných služeb. Penzion vždy vyžaduje zpìtné potvrzení objednatelem. U hromadných, skupinových a firemních akcí osoba, potvrzující objednávku služeb, výslovnì prohlašuje, že je oprávnìna jednat jménem firmy èi spoleènosti – objednatele. Případné riziko, týkající se tohoto bodu nese objednatel. Objednatel se zavazuje řešit případné stížnosti na kvalitu èi rozsah poskytovaných služeb penzionu ihned bez prodlení s odpovìdným zástupce penzion, tak, aby penzion mohl zajistit případnou nápravu uvedených skuteèností, popřípadì se k tìmto skuteènostem vyjádřil. Případné pozdìjší reklamace, které nebyly řešeny bìhem akce, nemusí penzion akceptovat.

 Garance ubytování
Penzion garantuje rezervaci na základì jím vystaveným písemným potvrzením rezervace. Písemné potvrzení rezervace je zpravidla vystaveno na základì závazné písemné objednávky objednatele. Není-li uvedeno jinak, je pezion oprávnìn požadovat zálohu na poskytnuté služby, splatnou před nástupním termínem. Výše zálohy a datum její splatnosti je uvedena na faktuře. V případì, že není záloha zaplacena penzionu do data splatnosti, považuje penzion rezervaci za zrušenou, bez náhrady. Penzion garantuje ubytování v den příjezdu do 17:00 hodin místního èasu. Po tomto termínu je hotel oprávnìn nabídnout ubytovací kapacitu jinému zájemci. V případì předchozí informace lze dohodou èas rezervace prodloužit.

 Rozsah služeb
Penzion se zavazuje poskytnout služby dle potvrzení objednávky v rozsahu a kvalitì přimìřené standardu a kvalitativního zařazení penzionu, a za ceny uvedené v potvrzení objednávky.

Podmínky pro zrušení rezervace
Klient je povinnen vìškeré zmìny rezervace èi zrušení rezervace provádìt vždy za pomocí emailu a tato zmìna èi zrušení mu musí být penzionem potvrzena.
V případì, že host zruší potvrzenou rezervaci, je penzion oprávnìn úètovat následující storno-poplatky:

Do 28 dnù před nástupem – 0%
Od 28 do 14 dnù před nástupem 20% z ceny ubytování a dalších objednaných služeb, specifikovaných v písemném potvrzení objednávky.
Od 14 do 7 dnù před nástupem 50% z ceny ubytování a dalších objednaných služeb, specifikovaných v písemném potvrzení objednávky
Od 7 do 1 dne a v den příjezdu 100% z ceny ubytování a dalších objednaných služeb, specifikovaných v písemném potvrzení objednávky.

V případech, hodných zvláštního zřetele, mùže penzion od úètování storno-poplatkù upustit, popřípadì jejich výši dohodou snížit.

Případné zkrácení délky pobytu, popřípadì nevyèerpání nìkterých objednaných služeb (v případì možnosti jejich èerpání) není dùvodem pro vrácení èásti zaplacené úhrady za objednané služby, není-li sjednáno jinak.

Platební podmínky
Není-li uvedeno jinak, vyžaduje penzion uhrazení poskytovaných služeb nejdéle v den příjezdu hosta, v hotovosti, penzion neakceptuje kreditní karty. Je-li v písemném potvrzení rezervace sjednána s penzionem možnost platby fakturou, vystavuje penzion objednateli fakturu za poskytnuté služby do 3 dnù po skonèení akce a stanovuje splatnost faktury na 14 dnù ode dne vystavení, přièemž za rozhodný den se považuje datum připsání úhrady na úèet penzionu. Po tomto datu je penzion oprávnìn úètovat úrok 0,1% celkové èástky za každý den prodlení. V případì, že není provedeno uhrazení dlužné èástky v daném termínu, mùže penzion postoupit vzniklou pohledávku k vymáhání. Požaduje-li host úhradu v cizí mìnì, kterou penzion akceptuje, považuje se za rozhodný denní kurz nákupu národní banky.

Penzion Kára v Žatci hodnocení